eth地址查询

eth地址查询

大病之后,腰痛如折者,乃脾湿而非肾虚也。人见用参、附以回阳,未必相疑;用熟地以滋阴,不能无疑也。

此等之病,虽三邪相合,而寒为甚。倘或补阴而不补阳,或泻阳而不抑阴,则阴阳必有偏胜,而痰火必致相争,变出非常,有不可救药者矣。

内寒之甚,逼阳外见而发厥,故不待传入厥阴之经而先发厥耳。故秽尽之后,即以参、苓、薏、药之类继之,则脾气坚固,不愁亡阴之祸也。

万不可疑药剂之大,而少减其品味,使废人不得为全人也。虽此方不能尽人而救之,然而既有此症,宁使用此方而无济于生,不可置此方而竟听其死也。

一剂而痛减,二剂而痛除,三剂而痛全愈矣。至于既厥之后而热仍不除,譬如贼首被获,而余党尚未擒拿,必欲尽杀为快,则贼无去路,自然舍命相斗,安肯自死受缚,势必带伤而战,贼虽受伤,而主亦有焦头烂额之损矣。

而肾痹之成,非尽由于风寒湿也。然而仅治其胃与肺,恐止散其在内之热,而不能散其在外之热也。

Leave a Reply